Hizmetlerimiz Google'da!
Belediye Başkanı Nerede?
Türkoğlu Kent Rehberi
TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-)  Belediyemiz idari sınırları içerisinde bulunan Ambalaj Atığı Toplama işi 02.09.2020 tarih ve 2020/323 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden üç yıl süreyle kiralanacaktır.

2-) İhale 23.09.2020 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10:30’da  Türkoğlu Belediyesinin 2. Katında bulunan Encümen Toplantı salonunda  2886 sayılı Yasanın 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3-) İhale ile kiralanacak olan Ambalaj Atığı Toplama İşinin 1 yıllık kirasının Muhammen Bedeli 20.000,00 TL (KDV hariç), Geçici Teminat bedeli ise 600,00 TL olup geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4-)  İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ambalaj atıkları toplama, ayırma lisansı veya geçici faaliyet belgesi almış  firmalar ve kişiler katılabilir.

İhaleye katılacak olanların ihale saatine kadar ;

a- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgâh Belgesi)

c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),  özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgiyi vermeleri gerekmektedir.

3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde; İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.

İlanen duyurulur.

 

Bir Mesaj Yazın..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gaziantep web tasarım | 5s işyeri organizasyonu