Anasayfa / Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

Etik İlkeler

1.      Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

2.       Halka hizmet bilinci

3.       Hizmet standartlarına uyma

4.       Amaç ve misyona bağlılık

5.       Dürüstlük ve tarafsızlık

6.       Saygınlık ve güven

7.       Nezaket ve saygı

8.       Yetkili makamlara bildirim

9.       Çıkar çatışmasından kaçınma

10.  Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

11.  Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

12.  Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

13.  Savurganlıktan kaçınma

14.  Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

15.  Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

16.  Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

17.  Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

18.  Mal bildiriminde bulunma

Görev ve Yetkiler

·        Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek,

·         Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek,

·        Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak.

·        Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.
25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulmuştur.

5176 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, Kurul üyeleri; biri kurul başkanı olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından seçilmekte ve atanmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, mezkur Kanunun 2. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 10.8.2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı kararıyla atama yapılmış ve Kurul ilk toplantısını 29.9.2004 günü gerçekleştirerek çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli Kanun kapsamındadır.

Ancak; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.